ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สัมภาษณ์ผู้สมัครปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

มื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ณ ห้องฝึกปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าเยี่ยมชมการสอบสัมภาษณ์และให้กำลังใจผู้เข้าสอบ โดยคณบดีฯ กล่าวว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี สามารถประกอบอาชีพนักบัญชี นักตรวจสอบบัญชีภายใน และนักวิเคราะห์การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจในปัจจุบัน การสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มั่นใจว่าบัณฑิตจากหลักสูตรนี้ จะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *