Author: admin_manage admin_manage

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวอบรม/สัมมนา

“คณะวิทยาการจัดการ” จัดปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1 มิถุนายน 2567 &#82

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สัมภาษณ์ผู้สมัครปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

มื่อวันที่ 12 พฤษภาค

Read More