อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)

ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)
ผศ.ดร.กานต์ธีรา พละบุตร
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร M.B.A.(การบัญชี)
ดร.สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร M.B.A.(การบัญชี)