หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย   :   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ภาษาอังกฤษ  :  Master of Business Administration  Program in  Accounting

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)    :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)

ชื่อย่อ (ไทย)     :  บธ.ม. (การบัญชี)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Business Administration (Accounting)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :  M.B.A. (Accounting)

 

ปรัชญา

“มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้ด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจที่ทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล  ”

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ  เวลาเรียน จันทร์ – ศุกร์  เรียนแผน ก (2) ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา 24 หน่วยกิต รวมเรียน  36 หน่วยกิต

ภาคพิเศษ เวลาเรียน เสาร์ – อาทิตย์  เรียนแผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชา  30 หน่วยกิต     รวมเรียน  36 หน่วยกิต

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

  • ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตหรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรที่รับรองของกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในสาขาวิชาการบัญชี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (มีรายวิชาทางการบัญชี อย่างน้อย 6 หน่วยกิต) โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  •  ในกรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 5.1 และ 5.2 ต้องมีใบรับรองประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  • นักวิชาการ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • ประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น ผู้สอบบัญชี นักบัญชีอิสระ สำนักงานรับทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
  • ผู้บริหารสถานประกอบการธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจบริการและธุรกิจอุตสาหกรรม
  •  ที่ปรึกษาธุรกิจทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง

 

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคปกติ   ตลอดหลักสูตร แผน ก (2)   97,200  บาท (ตามหน่วยกิต เฉลี่ยไม่เกิน 25,000 บาทต่อเทอม)

ภาคพิเศษ   ตลอดหลักสูตร แผน ข  125,500  บาท (ตามหน่วยกิต เฉลี่ยไม่เกิน 35,000 บาทต่อเทอม)

 

แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ภาคปกติ   เวลาเรียน จันทร์ – ศุกร์     แผน ก (2)        10  คน

ภาคพิเศษ  เวลาเรียน เสาร์ – อาทิตย์  แผน ข              15  คน